info@bodoni.nl              035 647 18 30              Kerkstraat 32 1404 HJ Bussum              @bodonibeletteringen

×        Home        Over Ons        Portfolio        Webshop       Contact

Machines

       RECI 180W CO2 Laser       MOPA JPT FIBER Laser       UV Laser       UV Printer       Plotter       Fullcolor printer        Graveermachine

Diensten

       Zelfklevende Letters & Teksten        Reclameborden / Tekstborden        Glas graveren        Lasergraveren        Aluminium naamplaatjes        Kunststof naamplaatjes        Fullcolor stickers        Tapasplanken / Kaasplanken       Raambelettering       Winkelbelettering       Muurbelettering       Glasfolie       Dibond panelen       Stickers op rol       Stoepborden       Gevelletters       Vlaggen       Spandoeken       Gevelbekleding       Bootnaam stickers       Registratienummer stickers

Informatie

       Lettertype's        Vectoren        Bestellen / Aanleveren        Handleidingen        Leveringsvoorwaarden
Bodoni sinds 1956

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 GEBRUIKER EN WEDERPARTIJ

1. Deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle transacties tussen: v.o.f. Bodoni, Kerkstraat 32, 1404 HJ Bussum, hierna te noemen gebruiker, en zijn/haar cliënten c.q. opdrachtgevers, hierna te noemen wederpartij.

2. Afwijkende voorwaarden kunnen slechts uitdrukkelijk, schriftelijk en incidenteel worden overeengekomen. Ingeval van strijd tussen deze Algemene Voorwaarden en overeenkomstige voorwaarden, waaronder begrepen voorwaarden van de wederpartij zullen uitsluitend de Algemene Voorwaarden van gebruiker van kracht zijn.


Artikel 2 OFFERTES EN PRIJZEN

1. Alle aanbiedingen van gebruiker geschieden tegen prijzen, welke gelden op het moment/datum dat de opdracht tot stand komt. Als moment van totstandkoming heeft de schriftelijke bevestiging te gelden.

2. Alle aanbiedingen, tekeningen, ontwerpen en berekeningen zijn en blijven eigendom van de gebruiker en mogen zonder dienst uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet aan derden worden aangeboden.

3. Alle gedane aanbiedingen door gebruiker zullen inhoudelijk specifiek aangeven waaruit de werkzaamheden bestaan. Alle werkzaamheden welke voortvloeien uit de overeenkomst en welke niet in de aanbieding als zodanig zijn vernoemd, zullen worden beschouwd als zijnde meerwerk en zullen apart in rekening worden gebracht.

4. Indien een door gebruiker gemaakte offerte afhankelijk gesteld wordt van een door gebruiker, uit naam van de wederpartij aan te vragen vergunning tot plaatsing van het opgedragen object, zal bij afwijzing van deze aanvraag gebruiker gerechtigd zijn, alle tot op dat moment door gebruiker gemaakte kosten, aan de wederpartij in rekening te brengen, zonder dat de wederpartij enig recht op schadevergoeding kan claimen bij de gebruiker, welke voortvloeit uit deze afwijzing.

5. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

6. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen de kosten der calculatie in rekening worden gebracht.

7. Gebruiker is niet gebonden aan aanbiedingen welke tot stand zijn gekomen onder invloed van kennelijke vergissingen aan de zijde van de gebruiker. Ten aanzien van dergelijke aanbiedingen is de gebruiker niet gebonden tot de plicht tot levering en/of schadevergoeding daaruit voortvloeiend.

8. De prijzen worden geacht te zijn genoteerd in Euro.

9. De prijzen zijn exclusief B.T.W., kosten van emballage, overheidsheffingen en andersoortige heffingen, en transport.

10. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking.


Artikel 3 WIJZIGING IN DE OPDRACHT

1. Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de wederpartij aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht. Tot meerwerk zullen al die werkzaamheden gerekend worden welke niet in de oorspronkelijke aanbieding/overeenkomst vervat zijn. De kosten van deze werkzaamheden zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben zullen aanleiding geven tot betaling van een lager bedrag dan is overeengekomen.

2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan gebruiker ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij. Wanneer de gebruiker zich ten opzichte van de wederpartij afwijzend uitlaat ten aanzien van deze wijzigingen, en de wederpartij persisteert in de uitvoering daarvan, komen deze wijzigingen en het resultaat geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

3. Veranderingen, in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door de gebruiker buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden. Gebruiker acht zich hiervoor dan ook niet aansprakelijk.


Artikel 4 PRIJSWIJZIGING

Bij stijging of daling der prijzen van materialen of halffabrikaten, die voor de uitvoering der order nodig zijn, verandering van lonen, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige wijzigingen der valutaverhoudingen e.d., omstandigheden zich voordoende na aanvaarding ener order, is de gebruiker gerechtigd, de overeengekomen prijzen te verhogen, respectievelijk te verlagen.


Artikel 5 AFWIJKINGEN

1. Afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven etc., welke gebruiker verstrekt in catalogi, circulaires of anderzijds, zijn slechts indicatief van aard en zijn alleen bedoeld om een algemene voorstelling te geven van hetgeen gebruiker aanbiedt.

2. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, satinage, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring.

3. Ondergeschikte afwijkingen (bijv. kleine modelveranderingen) van door gebruiker doorgeleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.


Artikel 6 LEVERING EN TRANSPORT

1. Alle leveringen geschieden "af fabriek".

2. Alle betalingen dienen te geschieden ten kantore van de gebruiker.

3. Indien de levering niet kan plaatsvinden door oorzaken gelegen bij de wederpartij, is de gebruiker niet verplicht tot levering en kan de gebruiker de overeenkomst als beëindigd beschouwen, zonder dat hiervoor de tussenkomst van de rechter vereist is. De wederpartij is in bovengenoemde situatie terstond 25% van de overeengekomen prijs verschuldigd, onverminderd gebruikers recht om verdere schadevergoeding te vorderen.

4. Indien de volledige informatie, die naar de mening van gebruiker nodig is om de order uit te voeren, niet tijdig ter beschikking is gesteld aan gebruiker, zal na ontvangst van de benodigde informatie, in onderling overleg een nieuwe leveringsdatum worden vastgesteld.

5. Transport vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij. Verzend- en administratiekosten voor verzending en vervoer van deze goederen zijn dan ook voor rekening van de wederpartij.

6. Eventuele transportverzekeringskosten zijn voor rekening van de wederpartij.

7. Als tussen gebruiker en wederpartij geen afspraken zijn gemaakt, organiseert gebruiker het transport naar beste weten.

8. Overeengekomen leveringstijden zullen door gebruiker zoveel mogelijk in acht worden genomen, zonder dat overschrijding daarvan de wederpartij recht geeft op schadevergoeding of annulering van de overeenkomst, behoudens het geval van Artikel 15 Lid 2.

9. Bij gehele of gedeeltelijke annulering door de wederpartij is deze terstond 25% van de verkoopwaarde van de geleverde goederen c.q. de factuurwaarde van de verrichte diensten als schadevergoeding verschuldigd. Het bedrag van de schadevergoeding dient binnen een door de gebruiker te bepalen termijn op door gebruiker verlangde wijze te worden voldaan. Een en ander onverminderd gebruikers recht op vergoeding van de werkelijk geleden schade.

10. Indien de wederpartij bestelde goederen afneemt of wil afnemen na de overeengekomen datum van inontvangstname is het risico vanaf de datum der inontvangstname geheel voor de wederpartij. Indien echter meer dan 14 dagen na de overeengekomen datum van inontvangstname zijn verstreken zonder dat afname heeft plaatsgevonden, wordt de order geacht door de wederpartij te zijn geannuleerd. In dat geval is de wederpartij gehouden tot betaling van als gevolg hiervan door de gebruiker te lijden schade volgens het bepaalde in Lid 9 van dit Artikel.


Artikel 7 EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO

1. Behoudens het gestelde in Lid 2 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de wederpartij overgaan bij levering volgens Artikel 6 Lid 1 van deze voorwaarden.

2. Gebruiker blijft eigenaar van de door gebruiker aan wederpartij geleverde goederen zolang de wederpartij niet volledig aan al haar betalingsverplichtingen, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan.

3. De wederpartij is verplicht, zolang de door gebruiker geleverde goederen niet volledig betaald zijn, deze op doelmatige wijze te bewaren en te beschermen tegen beschadiging of verloren gaan, alsmede te zorgen voor behoorlijke en voldoende verzekering. Wederpartij is verplicht ten aanzien van die goederen die zorg aan te wenden welke een goed huisvader betaamt.

4. De wederpartij is verplicht, ingeval haar faillissement wordt aangevraagd, door haar surseance van betaling wordt aangevraagd, dan wel ingeval van beslaglegging, gebruiker hiervan onverwijld in kennis te stellen. In elk van deze gevallen en indien de wederpartij jegens gebruiker in verzuim is, is gebruiker bevoegd zijn goederen te allen tijde, zonder voorafgaand bericht op kosten en voor risico van de wederpartij, terug te nemen.

5. Indien gerede twijfel bij de gebruiker bestaat omtrent het vermogen van de wederpartij tot betaling, is gebruiker bevoegd om:

a. De levering van de goederen uit te stellen totdat de zekerheid voor de betaling is verschaft.

b. De overeenkomst door opzegging te doen beëindigen indien door de wederpartij niet binnen 14 dagen na sommatie zekerheid tot betaling is verschaft.

In beide bovengenoemde gevallen wordt de wederpartij aansprakelijk gesteld voor de door gebruiker gemaakte kosten van opslag. Blijken de voor de wederpartij bestemde goederen na de beëindiging van de overeenkomst onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar dan is de wederpartij bovendien aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en verdere schade.


Artikel 8 GEDEELTELIJKE LEVERING

Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval moet betaling plaatshebben

overeenkomstig het bepaalde in Artikel 16 van deze voorwaarden.


Artikel 9 VERTRAGING DOOR WEDERPARTIJ

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van de goederen door de wederpartij of door overmacht aan haar zijde intredende, wordt vertraagd kan door de gebruiker over een deel van de totaal opgegeven prijs evenredig en in verhouding tot het afgewerkte, respectievelijk afgeleverde gedeelte en voor de overige voor de gehele order reeds gemaakte kosten (incl. die van de voor deze order bestemde materialen en halffabrikaten) een en ander vermeerderd met het gebruikelijke bewaarloon terzake van in opdracht van de wederpartij vervaardigde en/of opgeslagen materialen en halffabrikaten, worden beschikt op de termijn, waarop indien geen vertraging ware ingetreden, zou kunnen worden beschikt. Mocht deze termijn niet van te voren uitdrukkelijk zijn overeengekomen, dan zal over het vorenbedoelde kunnen worden beschikt onmiddellijk na het verstrijken van de voor gereedmaking van de goederen in kwestie benodigde tijd.


Artikel 10 OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

De met gebruiker overeengekomen leveringstermijnen zijn door de wederpartij steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 11 AFNAME

1. Tenzij anders is overeengekomen is de wederpartij verplicht de uitgevoerde order direct na gereedkoming respectievelijk het ter beschikking van de wederpartij staan, in ontvangst te nemen.

2. Moet als gevolg van het niet afnemen de order na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door de gebruiker worden opgeslagen, dan zal deze de opslagkosten aan de wederpartij in rekening brengen.

3. Indien, bij overeengekomen levering binnen een vooraf bepaalde tijd, het in totaal bestelde niet binnen die tijd is afgenomen, zomede indien bij overeengekomen levering zonder dat daarbij een bepaalde tijd voor afname van het totaal bestelde is overeengekomen, het in totaal bestelde niet binnen 1 maand na de eerste levering is afgenomen heeft de gebruiker te zijner keuze het recht om of het restant af te leveren en op de gebruikelijke wijze te factureren, of de order, voor zover deze nog moet worden uitgevoerd, te annuleren, onverminderd zijn recht op schadevergoeding als bepaald in Artikel 12 van deze voorwaarden.


Artikel 12 ANNULERINGEN

Indien de wederpartij de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert is zij gehouden aan de gebruiker alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en, bijaldien de gebruiker zulks wenst, de voor de uitvoering van deze order bestemde materialen en halffabrikaten voor haar rekening te nemen tegen door gebruiker in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van gebruiker op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schades.


Artikel 13 RETENTIERECHT

De gebruiker, die goederen van de wederpartij onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die de gebruiker besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde wederpartij, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voorvermelde of op andere goederen van de wederpartij, tenzij de wederpartij voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.


Artikel 14 GARANTIES, AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EN RECLAMES

1. Gebruiker staat in voor de goede kwaliteit van de aangewende materialen. Voor het overige staat gebruiker in voor hetgeen in de overeenkomst met wederpartij is bepaald.

2. Gebruiker zal niet aansprakelijk zijn voor schades welke het gevolg zijn van:

a. Fouten in modellen, tekeningen en/of materialen, welke door de wederpartij zijn verstrekt, danwel voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van het door gebruiker overeenkomstig de door de wederpartij goedgekeurde monsters of proeven geleverde;

b. Ondeugdelijke uitvoering van werk door derden, uitgevoerd in opdracht van de wederpartij.

3. De vergoeding door gebruiker van de eventueel door wederpartij geleden schade zal nimmer hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de klacht betrekking heeft.

4. Behoudens gebruikers garantieverplichtingen, omschreven in dit artikel is gebruiker nimmer voor enige schade, hoe dan ook genaamd aansprakelijk. Voor andere of verdere aanspraken, inbegrepen vergoeding van kosten, schade en interest wegens persoonlijke ongevallen, schade aan roerende of onroerende goederen of zaken, of benadeling van bedrijfsbelangen en bedrijfsschade, hetzij direct, hetzij indirect bij de wederpartij of derden veroorzaakt, acht gebruiker zich niet schadeplichtig.

5. Wederpartij is verplicht gebruiker te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interest, welke voor gebruiker mochten ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden jegens gebruiker terzake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor gebruiker ingevolge deze voorwaarden tegenover de wederpartij niet aansprakelijk is, wegens schending van octrooien of licenties van derden of door het gebruik van gegevens, welke door gebruiker worden aangewend en door de wederpartij ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.

6. Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden, binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen. De wederpartij die het geleverde niet binnen 8 dagen na ontvangst (daarvan) behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft onderzocht, wordt geacht de levering accoord te hebben bevonden.

7. De gebruiker mag voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats leveren tenzij kan worden aangetoond, dat de daardoor ontstane vertraging of transportkosten voor de wederpartij grote nadelen met zich zou(den) meebrengen.

8. Wanneer de wederpartij uiterlijk 8 dagen na het ontvangen van de factuur schriftelijk geen aanmerking heeft gemaakt op de berekende prijs wordt zij geacht die te hebben goedgekeurd.


Artikel 15 OVERMACHT

1. Storingen in het bedrijf ten gevolge van overmacht (als hoedanig onder andere zullen gelden: oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van, de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan kolen, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, het optreden van werkliedenorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten aan gebruiker door derden en andere onvoorziene omstandigheden ook in het land van herkomst der materialen en halffabrikaten, welke de normale bedrijfsgang storen en uitvoering ener order vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan de gebruiker van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht heeft op vergoeding van de kosten, schades en interesten.

2. In geval van overmacht zal de gebruiker daarvan onverwijld mededeling doen aan de wederpartij, zullende wederpartij na ontvangst van die mededeling gedurende 8 dagen het recht hebben de order schriftelijk te annuleren echter onder de verplichting om van de gebruiker af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order.


Artikel 16 BETALING

1. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden. Wederpartij is niet bevoegd op de overeengekomen prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

2. Gebruiker behoudt zich het recht voor om bij grote leveringen, zulks ter zijn beoordeling, een vooruitbetaling, dan wel een zekerheidstelling voor hetgeen met gebruiker nader wordt overeengekomen.

3.Indien de wederpartij niet tijdig aan haar betalingsverplichtingen voldoet, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn door enkele overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn. Gebruiker zal onverminderd de hem verder toekomende rechten en zonder ingebrekestelling het recht hebben 1% rente in rekening te brengen over de achterstallige termijnen of betalingen. De rente zal worden berekend over elke maand of gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de vervaldag(en).

4. Reclame geeft de wederpartij niet het recht de betalingen te weigeren of op te schorten.

5. Indien de betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij. Dit houdt in dat de ingebreke zijnde partij, onverminderd eventuele proceskosten, terzake van de kosten, veroorzaakt door haar ingebreke zijn schuldig is een direct opeisbare som, gelijk aan 15% van het factuurbedrag dan wel de werkelijke incassokosten.

6. Gebruiker behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien door wederpartij vorige leveranties niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen zijn betaald. Gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de wederpartij ten gevolge van dit niet leveren.


Artikel 17 AUTEURSRECHT, INDUSTRIEEL EIGENDOMSRECHT EN REPRODUCTIERECHT

1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de wederpartij, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart de wederpartij de gebruiker in en buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financieel als anderszins, uit de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

2. Het auteursrecht van door de gebruiker ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, foto's, computerprogramma's, modellen e.d. blijft bij de gebruiker berusten, ook wanneer de wederpartij er een order op heeft geplaatst.

3. Volgt geen order op een besteld ontwerp, als onder Lid 2 bedoeld, dan wordt dit na 1 maand op rekening gesteld, terwijl het verveelvoudigingsrecht en reproductierecht bij de gebruiker blijft. Auteursrechten zijn niet in de kosten inbegrepen.


Artikel 18 GESCHILLEN

1. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Burgerlijke Rechter.

2. Een geschil is aanwezig, wanneer een der partijen verklaart dat zulks het geval is.

3. Op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende of samenhangende geschillen zal het Nederlandse Recht van toepassing zijn.

4. Indien deze voorwaarden in meerdere talen voorhanden zijn, is de Nederlandse versie beslissend.Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr. 205/1989.

© 1956 - 2023 Bodoni v.o.f. All Rights Reserved

[ 67 jaar! | 45 jaar Amsterdam | 22 jaar Bussum ]

Bodoni sinds 1956Manufacturing Solutions for the Digital Era | Gerber Technology
Digital Cutter und Schneidsysteme in Schweizer Qualität | ZÜND Digital Snijoplossing
Inkjet printers, engravers, milling machines and more | Roland DGA Corporation
Adobe: Creative, marketing and document management solutions
The ORAFOL Group - Corporate Headquarters: ORAFOL Europe
ASLAN Selbstklebefolien GmbH
Hexis
Avery
An open source, embedded, high performance g-code-parser and CNC milling controller written in optimized C that will run on a straight Arduino
Reci Laser is an integrated optical enterprise, which is specialized in the R&D and production of lasers. The main products involve fiber laser, ultrafast laser, diode laser, radio frequency laser, CO2 laser tube and accessories for laser application.
Beijing JCZ Technology Co. Ltd focus on laser marking control software and board, build in 2004. And set up office in Shenzhen, Wuhan, Suzhou.
TROCEN, laser controller, laser cutting ,laser engraving , AWC708C LITE, AWC708C PLUS, TL5200,TL3120,TC6828,ANYWELLS ,AWC608
LightBurn laser engraving and cutting software for personal and professional laser cutters.
Home Over Contact Offerte Co2laser Fiberlaser Uvlaser Uvprinter Plotter Fullcolorprinter Graveermachine Zelfklevendelettersenteksten Glasgraveren Lasergraveren Aluminiumnaamplaatjes Kunststofnaamplaatjes Fullcolorstickers Snijfolie Tapasplanken Raambelettering Winkelbelettering Muurbelettering Glasfolie Dibond Stickersoprol Stoepborden Gevelletters Vlaggen Spandoeken Gevelbekleding Bootnaamstickers Registratienummers Lettertype Vector Bestellen Handleidingen Leveringsvoorwaarden Belettering in Bussum Belettering in Hilversum Belettering in Naarden Belettering in Laren Belettering in Eemnes Belettering in Huizen Belettering in Loosdrecht Belettering in Kortenhoef Belettering in het Gooi Stickers in Bussum Stickers in Hilversum Stickers in Naarden Stickers in Laren Stickers in Eemnes Stickers in Huizen Stickers in Loosdrecht Stickers in Kortenhoef Stickers in het Gooi Laseren in Bussum Laseren in Hilversum Laseren in Naarden Laseren in Laren Laseren in Eemnes Laseren in Huizen Laseren in Loosdrecht Laseren in Kortenhoef Laseren in het Gooi Lasergraveren in Bussum Lasergraveren in Hilversum Lasergraveren in Naarden Lasergraveren in Laren Lasergraveren in Eemnes Lasergraveren in Huizen Lasergraveren in Loosdrecht Lasergraveren in Kortenhoef Lasergraveren in het Gooi Glasgraveren in Bussum Glasgraveren in Hilversum Glasgraveren in Naarden Glasgraveren in Laren Glasgraveren in Eemnes Glasgraveren in Huizen Glasgraveren in Loosdrecht Glasgraveren in Kortenhoef Glasgraveren in het Gooi Reclame in Bussum Reclame in Hilversum Reclame in Naarden Reclame in Laren Reclame in Eemnes Reclame in Huizen Reclame in Loosdrecht Reclame in Kortenhoef Reclame in het Gooi Houtgraveren in Bussum Houtgraveren in Hilversum Houtgraveren in Naarden Houtgraveren in Laren Houtgraveren in Eemnes Houtgraveren in Huizen Houtgraveren in Loosdrecht Houtgraveren in Kortenhoef Houtgraveren in het Gooi Lasersnijden in Bussum Lasersnijden in Hilversum Lasersnijden in Naarden Lasersnijden in Laren Lasersnijden in Eemnes Lasersnijden in Huizen Lasersnijden in Loosdrecht Lasersnijden in Kortenhoef Lasersnijden in het Gooi Snijplanken graveren in Bussum Snijplanken graveren in Hilversum Snijplanken graveren in Naarden Snijplanken graveren in Laren Snijplanken graveren in Eemnes Snijplanken graveren in Huizen Snijplanken graveren in Loosdrecht Snijplanken graveren in Kortenhoef Snijplanken graveren in het Gooi Wijnglazen graveren in Bussum Wijnglazen graveren in Hilversum Wijnglazen graveren in Naarden Wijnglazen graveren in Laren Wijnglazen graveren in Eemnes Wijnglazen graveren in Huizen Wijnglazen graveren in Loosdrecht Wijnglazen graveren in Kortenhoef Wijnglazen graveren in het Gooi  GROOTBOEK.pdf  Bodoni Plak handleiding.pdf  Bodoni glasfolie handleiding.pdf Portfolio